حال خوبیه وقتی تمام آدم های بیخود زندگیت رو حذف کرده باشی