و در پایان

همه ی چیزی که آموختم این بود که چطوری

تنهایی قوی باشم