هیچ رودخونه ای رو به عقب حرکت نمی کنه. تو هم همین کار رو بکن. گذشته رو فراموش كن و روى آينده ات تمركز كن