اگر میخوای پرواز کنی،

باید چیزایی رو که به پایین میکشنت رها کنی