بوکوفسکی میگه:
جایی میان قلب هست که هرگز پر نمی شود
حتی در بهترین لحظه ها
ما در همان جا انتظار می کشیم