‌ ‌ ‌‌

دلیلی وجود نداره که برگردی به عقب نگاه کنی. گذشته تغییری نکرده ،

هنوز عین همان قبل است