زندگی جنگیدن بی‌پایانه ،

اگر دست از جنگیدن برداری ، کارت تمومه