اونقدر دیوونه باش که باور داشته باشی میتونی هر کاری رو انجام بدی