🍃🌺 یادتان باشد

زندگی انعکاس رفتار ماست.انعکاس من بر من

پس حواستان باشد

بهترین باشيد تا بهترین را دریافت کنيد👌🏼🌸🍃يادتان باشد

همه چیز در کائنات مغناطیس است

و وظیفه ى ما حرکت مداوم

به سوی کمال است😍