هر کاری میخوای بکن ولی اجازه نده گیر یه چیزی بیوفتی که روزتو نابود میکنه. لبخند بزن و سپاسگزار باش. زندگی کوتاه تر ازین حرفاست که بخوای وقتتو، صرف منفی گرایی بکنی