به خودت به حد کافی احترام بگذار و

از هر چیزی که دیگه بهت خدمت نمی کنه، رشدت نمیده یا باعث خوشحالیت نمیشه، دور شو