انسانهای خوشبین و بدبین،
هردو برای جامعه مفیدند.
خوشبین،
هواپیما اختراع می کند
و بدبین، چترِ نجات.