دنیا نه خوشبخت است، نه بدبخت.
دنیا همان چیزی می‌شود
كه ما می‌بینیم.
دنیا بینش ماست.
دنیا در نگاهِ ما آفریده می‌شود.
هر آدمی
آفریننده‌ی دنیای خویش است.