مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن
روزنامه ی روز شنبه
زباله ی روز یکشنبه است
زندگی کن به شيوه خودت
با قوانين خودت... 😉