بزرگترین نبردهای روح ما
سر و صدایی ندارند و فقط
در گوشه‌ای از دل اتفاق می‌افتند