هرگز از کسی توقع نداشته باش به اون چیزی که تو نیاز داری تبدیل بشه