من زندگی شخصیمو ساکت نگه داشتم

بنابراین فک نمیکنم منو بشناسی ، تو فقط چیزایی رو میدونی که خودم اجازه دادم بدونی