🌸🍃امروز مثل رودخانه باش

رودخانه از سرزمين هاى زيادى مى گذرد

اما همچنان به راه خود ادامه مي دهد.🌹🍃رودخانه از ميان مناظر بسيار زيبا مي گذرد

بدون آنكه دل بسته شود.🌸🍃مى رود و مى رود تا به دريا برسد.

همچون رودخانه باش

روان و رها👌🏼

و گرنه تبديل به مرداب خواهي شد.

و مرداب هرگز به دريا نمي رسد.