هر چقدرهم که یک نفر را دوست داری، باید قسمتی از خودت را برای خودت نگه داری. هرگز تمامت را نده. در غیر این صورت هیچ وقت نمیتوانی خودت باشی