اصلا می دانی چیست؟
گاهی شعر را
نباید کامل نوشت!
باید سه نقطه گذاشت
و رفت...