همیشه دلیلی برای خندیدن پیدا کن. ممکنه خندیدن باعث نشه توی زندگی بیشتر عمر کنی، اما حتما باعث میشه تو عمرت بیشتر زندگی کنی