دنیا اونقدر بزرگه که هر کسی واسه خودش یه جایی داره ، پس سعی کنید به جای اینکه جای کسی رو بگیرید ؛ جای خودتون رو پیدا کنید