🌸🍃امروز

آرام و استوار به مسیرت ادامه بده

ذهن زیبا زندگی را زیبا خواهد کرد.

آنگاه تو میان خوشبختی غرق خواهی شد.

آنقدر که هیچکس نتواند نجاتت دهد.🌹🍃خیالت راحت باشد

من می دانم

تو هم می دانی

همه میدانیم

که خدا همیشه هست🙏🏻😍