تو هیچوقت از پیش من نرفتی

من همیشه تورو تو رویاهام داشتم!