🌸🍃براى امروزتان

آرزوهاى كوچك دارم.مثلاً اينكه چشم هايت را كه باز ميكنى

خستگى هاى ديروزت را

در خواب ديشب جا گذاشته باشى😘و آدم هايى در مسير امروزت باشند

كه حال جهانت را قشنگ تر كنند🌹دلت به بودن

همراه و هم نفست خوش باشد

و سرت به زندگى گرم❤️