مرگ چقدر نزدیک و دم دست شده
چقدر ناراحت کنندس😞
خدایش بیامرزد😣