شاید ملاقات بعدی مان

بر روی ماه باشد

همینقدر غیر ممکن!