قد و قواره آدم‌ها با هم فرق دارد

اما آنکه تو را دوست دارد باید قدِ دوست داشتنش بسیار بلندتر از هر کس دیگری باشد...