محدودیت نیست، مصونیت است
یعنی آرامش
یعنی جامعه پاک
یعنی من چشم میذارم تو هم چادر
یعنی قطع کردن نگاه های هرزه
یعنی خواهرم حجابت را،برادرم نگاهت را
و این داستان ادامه دارد...