همه چیز مصرف می شود
و بعد دور انداخته می شود
بیشتر از همه انسان