خُب بهتره به چیزایی که ندارم فکر نکنم

به جاش به چیزهایی که دارم فکر میکنم

من یه عالمه امید دارم. بهتره به امیدم فکر کنم