🌸🍃خوشبختى

سراغ کسانى می‌رود که بلدند بخندند.

این زندگى نیست که زیباست.این ما هستیم که

زندگى را زیبا یا زشت مى‌بینیم🙏🏻دنبال رسیدن به یک خوشبختى بى نقص نباشید

از چیزهاى کوچک زندگى لذت ببرید✌🏼اگر آن‌ها را کنار هم بگذارید

مى‌توانید کل مسیر زندگى

را با خوشحالى طى کنید🌹🍃