از سه چیز؛
هر چه برداری بیش‌تر می شوند:

عشـــــق، شـــادی و علـــم...