انسان بزرگ نمیشود
جز به وسیله ی فکرش

شریف نمیشود
جز به واسطه ی رفتارش

و قابل احترام نمیگردد
جز به سبب اعمال نیکش