همان گونه که مشت بسته
قادر به دریافت هدیه نیست
به همان ترتیب هم اندیشه
و ذهن بسته نمیتواند
هیچ درسی را بیاموزد.

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌