تو "مهربان باش" بگذار 🍃🌺
بگویند ساده است!
فراموش کار است!
زود میبخشد سال هاست
دیگر کسی در این سرزمین
ساده نیست اما تو تغییر نکن!
"تو خودت باش" و نشان بده
آدمیّت هنوز نفس میکشد🍃🌺