زندگی برایت پرمعناتر خواهد شد
وقتی که،
این حقیقت ساده را درک کنی
که،
هرگز
هیچ لحظه‌ای را
دوبار نخواهی داشت!