وقتی از چیزی ناراحتید حرف بزنید؛

با کنایه حرف نزنید،
پوزخند نزنید،
سرتونو از آدم برنگردونید،
دوست داشتید داد و فریادم بکنید
ولی سکوت نکنید!