دعای خیر مادر
مثل قرص
زیرزبانی است
وقتی که ...
روزگارقلبت را
به درد می آورد...