بیشتر مردم قهوه را با شکر می نوشند. در حالی‌که من باور دارم قهوه باید تلخ باشد،

چون مزه‌ی خودش هست.

تلخ..

مثل حقیقت که گاهی تلخ است اما مزه اصیل خودش را دارد. برای همین است که دوست داشتنی‌ترین آدم ها کسانی هستند که خودشانند،

حتی اگر تلخ باشند.

پس مبادا با دروغ تلخی حقیقت را بگیری، چون من دیوانه‌ی طعم تلخم، چه تلخی حقیقت،

چه تلخی قهوه