انصاف نیست

دنیا آنقدر کوچک باشد که

آدم‌های تکراری را روزی هزار بار ببینی

و آنقدر بزرگ باشد که

نتوانی آن کس را که دلت می‌خواهد حتی یک‌ بار ببینی ...