از تو بهتر ؟ تا دلت بخواهد از تو بهتر آمد !

نه اینکه تو بهترین بوده باشی ؛

آنقدر آمدند که تو بین‌شان گم بودی !

اما مهم دل است ...

این دل پایش را کرده در یک کفش ؛

می‌گوید الا و بلا فقط تو ...!

وگرنه به عقل و منطق باشد که تو گمی ،

من هم که همیشه دنباله رو دل بودم ...!