می‌گویم :

یا جنگ را ادامه بده ،

و بیا مرا به اسارت خودت ببر !

یا اسلحه‌ات را زمین بگذار

و بیا جوری صلح کنیم که ،

ردِ سرخ‌اش ،

تا ابد رویِ صورتم بماند ...!