🌸🍃اگر روزی دنیا را دوست نداشتی

جات رو عوض کن

تا از زاویه ای دیگه به آن نگاه كنى.دنیا از بعضی زوایا دوست داشتنی

و در بعضی زوایا دوس داشتنى نيست.در بعضی از زوایا زیباست

و در بعضی زوایا تاریک و خسته کننده س.یادت باشه تو باید جات را عوض کنی،

چرا که دنیا هرگز از جاش تکان نخواهد خورد👌🏼