اسرارازل راتونه دانی ونه من. وین حرف معمانه دانی ونه من. هست ازپس پرده گفتگوی من وتو چون پرده برافتد نه تومانی ونه من.