یادمه یکی میگفت دوست داشتنِ درست، تکمیل کننده هست نه تسخیر کننده من بی اونم میتونم زندگی کنم، ولی با اون زندگی یه جور دیگه‌ای قشنگه