به محض اینکه شروع به زندگی کردن برای خودت بکنی، زندگی بسیار زیباتر میشه و این واقعیت رو می پذیری که نمیتونی، همرو از خودت راضی نگهداری