‏خوشبختی اینه کسیو داشته باشی که رفتنو بلد باشه، ولی نره، کسی که شاید جای دیگه خوشبخت‌ تر باشه، ولی عاشق در کنار تو بودنه، حتی اگه بدبخت بشه