دقایقی در زندگی هست

که دلت برای کسی آنقدر تنگ می شود

که می خواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی ودر دنیای واقعی بغلش کنی