🌸🍃امروز متعلق به توست

جرات داشته باش و زیبا بسازش👌🏼🦋زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد

زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد

زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد🌾چه به راز و

چه به ساز و

چه به ناززندگی پر از زيبايى و زیباست🌹